Registrace

Obecná pravidla

 • Členmi TicTac Klubu sa môžu stať fyzické osoby s bydliskom na území Českej a Slovenskej republiky.
 • Členovia TT Klubu súhlasia s tým, že nimi poskytnuté údaje môžu byť až do odvolania tohto súhlasu správcom spracované a použité k marketingovým účelom v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • 1.Organizátorom TT Klubu je DRIVE Production, s.r.o., zo sídlom Lidická 6, Praha 5, PSČ 150 00, IČ:64938549
 • Organizátor:
  • si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach dotýkajúcich sa TIC TAC Klubu.
  • má právo v prípade neoprávneného zásahu do systému alebo porušenia týchto pravidiel ukončiť členstvo v Klube.
  • bude členov klubu informovať e-mailom alebo inak o novinkách, zmenách a akciách TIC TAC.
  • Z osobných údajov sa vylučuje užívateľské meno, pod ktorým je člen TT Klubu zaregistrovaný.
  • Členovia TT Klubu môžu hore uvedený súhlas odvolať e-mailovou žiadosťou, kde uvedú svoje meno a registračný e-mail a pošlú na e-mailovou adresu tictac@tictac.cz. Na základe tejto žiadosti bude ich registrácia v TIC TAC klube zrušená. Potvrdenie o zrušení registrácie dostane žiadateľ na uvedený e-mail.
 • 1.Správcom osobných údajov je spoločnosť Ferrero Česká, s.r.o. Členom TTK sa nemôžu stať zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa, spoločnosti Ferrero Česká s. r. o., ani osoby im blízke.
 • Registráciou v Tic Tac klube na internetových stránkach www.tictac.cz a www.tictac.sk , vyjadruje člen klubu v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, bezúplatný súhlas so zaradením a spracovaním ním uvedených osobných údajov, poskytnutých v rámci registrácie do klubu alebo aktivít a súťaží, organizovaných v klube do databázy spoločnosti Ferrero Česká s.r.o., zo sídlom Praha 5, Karla Engliše 6/3201, PSČ: 15000, IČ: 60488743 ako správcovi osobných údajov. Člen TT Klubu ďalej súhlasí s tým, že jeho osobné údaje budú spracovávané priamo správcom alebo prostredníctvom spracovateľa.. Člen Tic Tac klubu súhlasí s tým, že osobné údaje budú spracovávané za účelom vyhodnocovania súťaží a fungovania Tic Tac Klubu a ďalšieho marketingového spracovania, t. j. ponúkania obchodu a služieb a posielania informácií o marketingových akciách správcu osobných údajov t. j. spoločnosti Ferrero Česká s.r.o., zo sídlom Praha 5, Karla Engliše 6/3201, PSČ: 15000, IČ: 60488743, zahrnujúce aj posielanie informácií prostredníctvom e-mailov, písomnou poštou ako aj ďalších elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb.,a iných spôsobov komunikácie, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Člen TT klubu súčasne vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v rozsahu a pro hore uvedený účel spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených Správcom osobných údajov, najmä subjektami poverenými zabezpečením súťaží a prevádzkou a správou Tic Tac Klubu a internetových stránok. Správca osobných údajov je oprávnený k týmto osobným údajom pridávať aj ďalšie osobné údaje člena TT klubu . Udelenie súhlasu je dobrovoľné a tento súhlas môže byť kedykoľvek bezúplatne odvolaný, a to písomným vyjadrením odoslaným na adresu správcu a ďalej má člen TT klubu práva podľa § 11, § 21 zákona č. 101/2000 Sb t. j. najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa ho dotýkajú, právo na opravu osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, právo požiadať o vysvetlenie, blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. V prípade pochybností o dodržovaní práv správcom sa môže na správcu obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Správcovi a má za následok vylúčenie zo všetkých aktivít v rámci TT klubu vrátane straty nároku na výhru, ak je odvolanie súhlasu doručené pred jej odovzdaním a má za následok aj zánik členstva v TT klube.
 • 1.Všetci, kto sú členmi Tic-Tac klubu súhlasia s tým, aby v rámci súťaží vykonávaných v tomto klube alebo v súvislosti s ním spoločnosť Ferrero Česká s.r.o. so sídlom Praha 5, Karla Engliše 6/3201, PSČ: 15000, IČ: 60488743, užívala v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platnom znení, občianskeho zákonníka, bezúplatne ich meno, priezvisko v médiách, propagačných a reklamných materiáloch s tým, že môžu byť vyhotovované a uverejňované hore uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercov súťaží alebo členov Tic-Tac klubu.

Osoby mladší 15 let musí k registraci zaslat písemný souhlas rodičů! STÁHNOUT FORMULÁŘ

Užívateľské údaje: Kontaktné údaje:
captcha